Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Vier Gewesten Personenvervoer BV (DVG Personenvervoer, hierna te noemen DVG) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van gepubliceerde gegevens en informatie (hierna samen genoemd als "gegevens"). Echter geen garantie kan worden verleend of belofte worden gedaan dat gegevens vrij zijn van fouten of omissies. DVG is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van onjuistheden in de gepubliceerde gegevens. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend indicatief (tenzij expliciet het tegendeel blijkt) en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Gerelateerde websites

Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van DVG. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door DVG. DVG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door DVG worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van DVG.

Inkoopafspraken

DVG heeft vele inkoopafspraken gemaakt met organisaties welke voor zover DVG bekend, een goed product leveren. Echter het is de eigen verantwoordelijkheid van de franchisenemer om onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de organisaties waarmee zij in zee (wensen te) gaan en de kwaliteit van de door deze te leveren producten. DVG kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van afspraken of toezeggingen van de organisaties waarmee DVG inkoopafspraken heeft gemaakt of voor (directe dan wel indirecte) schade welke voortvloeit uit het handelen, nalaten of het leveren van een inferieur product, door de betreffende organisaties.

Gebruik van gegevens

De afnemer van de gegevens is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gegevens. De gegevens mogen uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt, voor doel waarvoor ze zijn verstrekt. De afnemer mag de gegevens niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, voorzover dat in strijd is met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De afnemer is verplicht aanwijzingen van DVG omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat voor aangesloten franchisenemers (in beginsel) overnemingsvrijheid, met inachtneming van het voorgaande. Voor niet-franchisenemers bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten die worden bedoeld in art.15 Auteurswet, worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. DVG Personenvervoer is ingeschreven onder De Vier Gewesten BV (KvK Zwolle nr. 08181070). 

Disclaimer