Privacy statement

Dit is het privacybeleid van DVG Holding B.V., statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudend aan de Trees Kinstraat 19, 5122 CM te Rijen, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08069593 en van aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder De Vier Gewesten B.V.(h.o.d.n. DVG Personenvervoer), DVG Regie B.V. en DVG Kwaliteit & Opleidingen B.V., hierna te noemen “DVG”.

DVG is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Waarom dit privacybeleid?
Vanzelfsprekend gaat DVG uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Omdat DVG wil transparant wil zijn wat betreft de verwerking van persoonsgegevens is dit privacybeleid opgesteld. In dit beleid wordt op een rij gezet welke persoonsgegevens DVG verwerkt, om welke redenen en hoe daarbij wordt gehandeld. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door DVG. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij ons privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor ons privacybeleid op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vindt u altijd op onze website. We adviseren u daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Welke persoonsgegevens verwerkt DVG?
DVG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bij gebruik van de diensten van DVG worden – afhankelijk van welke diensten worden afgenomen – de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Verwerkt DVG bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Bij bepaalde diensten van DVG worden bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt indien dit noodzakelijk is om de diensten adequaat te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan het gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen (bijvoorbeeld: rolstoel, rollator of scootmobiel), de medische instelling waar u naar toe wenst te worden gebracht (bijvoorbeeld: ziekenhuis, dialysecentrum, zorginstelling of school voor bijzonder onderwijs).

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze bezoekers toestemming hebben van ouders of voogd. We hebben echter niet de mogelijkheid om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dvg.nl, dan verwijderen wij de betreffende informatie zo spoedig mogelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt DVG persoonsgegevens?
DVG verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

•    Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
•    Uitvoering van de overeenkomst;
•    Toestemming betrokkene.

DVG Personenvervoer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•    Dienstverlening
DVG verwerkt uw gegevens om u diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld om u van A naar B te kunnen vervoeren op snelle, comfortabele en veilige wijze, moet DVG op de hoogte zijn van bepaalde persoonsgegevens. Maar ook om vragen van u te kunnen beantwoorden, klachten te kunnen afhandelen, of om facturen te kunnen verzenden. Telefoongesprekken met het callcenter van DVG Regie worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden alsook voor klachtenafhandeling.
•    Informeren
DVG verwerkt persoonsgegevens om u te kunnen informeren middels onze nieuwsbrief of mailings. Maar ook om u bijvoorbeeld via telefoon of e-mail te kunnen informeren over de uitvoering van een dienst.
•    Rapportage
DVG verwerkt uw gegevens voor het doen van statistische analyses en het maken van
managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd.

Hoe lang bewaart DVG  persoonsgegevens?
DVG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan.  De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens.

Deelt DVG persoonsgegevens met derden?
DVG verstrekt enkel en alleen persoonsgegevens aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Maakt DVG bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik van diensten van derden?
DVG maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend.

Maakt DVG gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken?
DVG gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van DVG wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DVG gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de websites van DVG naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites van DVG goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatst DVG cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat DVG u op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan websites van DVG heeft DVG u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DVG. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek met betrekking tot bovenstaande rechten tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de functionaris gegevensbescherming van DVG.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak, ter bescherming van uw privacy, in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. We reageren zo snel mogelijk (doch uiterlijk binnen vier weken) op uw verzoek.

DVG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u niet tevreden bent over de wijze waarop DVG met uw gegevens omgaat. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Hoe gaat DVG om met de beveiliging van persoonsgegevens?
DVG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt dan ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking ervan. Dit doet DVG onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met een gebruikersnaam en wachtwoord alsook middels autorisatiemanagement zodat uw persoonsgegevens niet voor alle medewerkers van DVG zijn in te zien. Uiteraard houdt DVG haar soft- en hardware up-to-date en worden de genomen beveiligingsmaatregelen regelmatig getest.
DVG  heeft onder meer de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

o    Permanent gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
o    Gegevens worden verzonden via een beveiligde internetverbinding (TLS (voorheen SSL)). Dit kunt u zien aan de vermelding 'https:\' alsook het hangslotje in de adresbalk van uw browser;
o    Gebruik van de drie internetstandaarden DKIM, SPF en DMARC. Hiermee wordt voorkomen dat u uit naam van DVG e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of u aanwijzingen van misbruik heeft, neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice of via info@dvg.nl.

Wat zijn de contactgegevens van Functionaris Gegevensbescherming (FG) van DVG?
De functionaris gegevensbescherming van DVG is de heer mr. D. Gamers. Hij is te bereiken via e-mail op d.gamers@dvg.nl en telefonisch op 088 12 64 2224.

Privacy statement